Característiques

  • Equip intercanviable de portacontenidors. Aquest sistema extremadament compacte i especialment fàcil d'utilitzar pot usar-se per xassís amb 2, 3 o 4 eixos. Es pot compaginar amb 5è roda acoblada en xassís auxiliar, amb caixa basculant, formigonera, cuba d'aigua, de betun, etc
  • Preparació de xassís per a adaptació dels equips que s'utilitzaran per treballar.
  • Amarres ràpids manual o hidràulic als bastidors i xassís del camió.
  • Potes de subjecció per als equips.
  • Elevació dels equips mitjançant 4 cilindres adossats al xassís del vehicle mitjançant gàbies per fàcil desmuntatge o mitjançant les pròpies potes del Portacontenedor.
  • Endolls ràpids Múltiples, hidràulics, pneumàtics i elèctrics
  • Legalització i homologació com a vehicle polivalent.
  • Marcat CE

Més informació
Multicambio Robles
987310112