Característiques

  • El nostre sistema intercanviable són aptes per al canvi fàcil de Cap tractora i Dúmper. Vàlid per a 2, 3 o 4 eixos.
  • Preparació de xassís per a adaptació dels equips que s'utilitzaran per treballar.
  • Amarres ràpids manual o hidràulic als bastidors i xassís del camió.
  • Potes de subjecció per als equips.
  • Elevació dels equips mitjançant 4 cilindres adossats al xassís del vehicle mitjançant gàbies per fàcil desmuntatge.
  • Endolls ràpids Legalització i homologació com a vehicle polivalent.
  • Marcat CE La 5a roda pot quedar fixada al xassís o amb estructura per desacoblar.

Més informació
Multicambio Robles
987310112